Haveforeningen GRUNDET

 

 
Vejle, den 16. februar 2019

 Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING 
 
Mandag den 18. marts 2019 kl.19:00 
Beboerhuset, Finlandsvej 103a, 7100 Vejle (indkørsel fra Moldevej nord)

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

 2. Beretning. 
   

 3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 
    

 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje.
    

 5. Indkomne forslag.
  Vedtægter (
  bilag 1 )
  Forslag fra medlemmer (
  bilag 2
   

 6. Valg af formand/kasserer.
  Nick Halvorsen, genopstiller
   

 7. Valg af extern revisor for 2 år (i lige år)
   

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Karin Thomsen, genopstiller
  Lene Frederiksen, genopstiller
  2 suppleanter

   

 9. Valg af vurdering udvalg.
  Ryan Borup
  Alex Dalgaard
  Jan Hvid, genopstiller ikke
  Jeppe Moos
  Bjarne Sørensen
   

 10. Valg af kredsrepræsentanter
  Karin Thomsen
  Elisabeth Brunstrøm
  Preben Jepsen  
   

 11.     Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5. marts og offentliggøres på hjemmesiden senest 11. marts

§10.9  Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe/brød.

Bestyrelsen

Link til indkaldelse med regnskab og bilag er sendt på mail

Hit Counter