Haveforeningen GRUNDET 

Generalforsamling haveforeningen Grundet

mandag den 27. marts 2023

 

1.       Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2.       Bestyrelsens beretning v/formand Karin Thomsen

3.       Årsregnskab med evt. bemærkninger v/Nick Halvorsen

4.       Godkendelse af budget

5.       Indkommende forslag

6.       Valg af kasserer

Nick Halvorsen ønsker genvalg

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg Lene Frederiksen, ønsker genvalg

På valg Alex Dalgaard, ønsker ikke genvalg

Valg af et bestyrelsesmedlem

8.       Valg af 2 suppleanter

9.       Valg af intern revisor

På valg Preben Jepsen, ønsker genvalg (2 år)

På valg Jan Hvid, ønsker genvalg (1 år)

10.   Valg af kredsrepræsentanter.

Karin Thomsen, Preben Jepsen, Gina og Lene Frederiksen

11.   Eventuelt

 

 

Ad 1:

Preben Jepsen - dirigent

Lene Frederiksen – referent

Have 74 og 136 - stemmetæller

Generalforsamlingen er godkendt

 31 medlemmer hvoraf 25 er stemmeberettiget

Ad 2:

Formandens beretning se bilag 1.

Ad 3:

Årsregnskab godkendt – bilag 2

Evt. bemærkninger

Have 190:         Hvem skal betale hvis der er en sag om udsmidning.

                             Det er lejer der skal betale alle omkostningerne.

Have 136:          Kommer der ekstra regning hvis affaldet ikke bliver sorteret ordentlig.

-          Containerne vil ikke blive tømt, hvis sorteringen ikke er korrekt.

 

Have 160:          Det er jo ikke sikkert det kun er folk fra foreningen der bruger containerne, kan man evt. sætte et kamera op.

-          Det kan vi ikke da haveforeningen er offentlig.

Have182:          Kan vi have en indhegning der er låst af.

-          Vi undersøger hvilke muligheder vi har.

Have 52:            Kan man stille containerne bag fælleshuset og stille dem frem når de skal tømmes

-          En mulighed med vil den ansvarlige altid kunne stille frem.

Have 136:          Det er dyrt med hegn og låsesystem og så bliver det måske smidt udenfor alligevel.

Have 160:          Steg vi ikke i haveleje for at spare penge op.

-          Fremadrettet skal vi bruge penge til både hække og vandledninger. Vi vil reparere efterhånden problemerne opstår.

-          Vi kan ikke få nogen udefra til at lave vandet da alle vandledningerne ligger ulovligt.

Have 182:         Hvis man betaler haveleje 1 gang om året, hvornår er det bedst at betale.

-          Bedst at betale efter 1/1 så det kommer på det nye regnskabsår

Have 36:            Når vi skal have nye hække, hvad slags skal det være.

-          Det vil komme i vores nye vedtægter. ny hæk.  VI venter til næste år med vores vedtægter

Have 36:            Vil der komme ny tømningstank nede ved have 34/36.

-          Nej bestyrelsen har valgt at spare penge hertil, da der ikke har været nogen efterspørgsel.

Ad 4:

Budget godkendt.

Ad 5:

Forslag 1

Bestyrelsen:    Indmeldelse gebyr ændres fra kr. 300 til kr. 1.000.

          godkendt

Forslag 2

Bestyrelsen:    Overskud fra fælleshus og markedsdag overføres til jubilæumskontoen 2024

     godkendt

Forslag 3

Have 102:          Hvad kan der gøres for at vejene og rabatterne ikke bliver ødelagt i vinterperioden.

-          Have 36, det har altid været et problem, kan løses ved at lukke bummene

-          Have 136, vi kan lave ensretning på vejene. Det vil bestyrelsen diskutere.

-          Have 74, en høj bom skulle forhindre lastbiler i at køre ind, desuden trækker folk ikke ind når der er modkørende. Det er heller ikke kun om vinteren, men mentaliteten.

-          Have 52, man kan lukke bommen til hverdag i vinterperioden.

Forslag 4

Have 136:          Kan der laves p-pladser ved tømningsskuret.

-          Kommer helt an på resultatet af lokalplanen   -

-          Have 60 kan kun lade sig gøre hvis beboerne hjælper til.

Biodiversitet ved mosen. Evt. vandhul.

-          Have 124, har undersøgt problemet med vandhul er at det skal indhegnes, desuden er der dræn.

-          Have 60, som biolog kan det hun bifaldes men er teknisk svær og dyrt.

-          Have 144, vil være træt af det hvis der plantes træer pga. solen.

-          Have 60, syns det skal komme an på en prøve at lade græsset gro.

-          Vedtaget at lade græsset gro og strø blomsterfrø ud.

Ad 6:

Nick Halvorsen genvalgt

Ad 7:

Lene Frederiksen genvalgt.

Alex Dalgaard ønsker ikke genvalg.

Have 74 og Have 136 ønsker valg – have 74 stemmeantal 9 og have 136 stemmeantal 14.

Have 136 stemt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode.

Manglende bestyrelsesmedlem.

Have 52 og have 74 ønsker valg – have 52 stemmeantal 11 og have 74 stemmeantal 12.

Have 74 stemt ind i bestyrelsen for en 1-årig periode.

Ad 8:

Have 52 valgt som 1. suppleant

Have 190 valgt som 2. suppleant

Ad 9:

Preben Jepsen genvalgt for en 2-årig periode

Jan Hvid genvalgte for en 1-årig periode

Ad 10

Kredsrepræsentanter er Preben Jepsen, Karin Thomsen, Berit Bonde og Lene Frederiksen.

Ad 11:

Have 160           Hvad er bestyrelsens mening i forhold til håndhævelse af regler.

-          Det er ikke bestyrelsens opgave med kommunen

Have 36             Det er ikke bestyrelsens opgave at være politi i haveforeningen.

Have 182           Tak til bestyrelsen til det store arbejde med lokalplanen.

Have 36             Personlig vil jeg gerne rose Nick for at det har været så velforberedt, også til bestyrelsen.

 

Mødet afsluttet kl. 20.45. Tak for god ro og orden.

Karin Thomsen – tak for i aften og for en god og faglig generalforsamling

 


Beretning for 2022.

Vi startede året med generalforsamling d.14/3 uden Coruna, derfor har vi haft et helt år til at arbejde i.

Først vil jeg sige tak til alle, der har hjulpet os i årets løb, med at holde vores områder, og tak til flag manden for at hejse vores flag hver søndag eller når der er behov.

Vi har haft et stort arbejdsår. Med lokalplan og kolonihaveforbundets bestyrelsesvejledning på 72 sider.

Lokalplanen er nu godkendt af kommuner, og vi forventer at alt er på plads ca. 15. september Derefter begynder arbejdet på nye vedtægter.

Man må ikke fremleje din have, udlån må ikke længere ske uden bestyrelsens godkendelse uanset låneperiodens længde.

Foreningen skal være opmærksom på, at billeder, der tages i forbindelse med et arrangement, kræver samtykke før offentliggørelse, hvis det er muligt at identificere personerne på billedet.

Bestyrelsen holder møde en gang om mdr. dog ikke i december.

Der bliver strammet op på arbejdet fremover i foreningen, så som vedligehold af haverne, vi har en del haver som ikke er vedligeholdt, dette gælder også hvor man bygger. Der sender besked ud, om havens tilstand, ( en gang) hvor der bliver en frist til i stand sætning,  derefter bliver der sendt et påkrav og til sidst en opsigelse.

Der bliver havevandring 2 gange årligt

Ved byggeri skal man stadig sende en tegning ind, til godkendes der bliver sendt en vejledning ud hvordan man skal forholde sig ved ny, til og ombygning

Husk at søge kommunen, om man må grave en tank ned i sin have, dette skal ske inden arbejdet påbegyndes, det skal være en autoriseret kloakmester der udfører dette, og som godkender det. Derefter skal kommuner have en godkendelse.

Affald sortering

Vi skal til at sortere noget mere, emballage fra mad og drikkevare, plast og karton skal frem over i plast. Der kommer skilte på hvor det forskellige affald skal hen.

Aktiviteter.

Der har været en del aktiviteter i årets løb.Huset har været åbent enhver lørdag, søndag til kaffe samt fællesspisning, café aften, markedsdag og andre aktiviteter

Vi har haft 2X fællesarbejde, hvor mange hjalp til med at få vores have til at fremstå pæn og ryddelig.     Rigtig gode og hyggelige dage, tak til alle dem der mødte op, for at hjælpe.

Aktivitets kalender kan ses på hjemmesiden og på tavlen ved fælleshuset.    Der vil løbende komme info på Facebook.  Lene og Karin vil fremover stå for driften af fælleshuset.                                                                                           

Haveleje.

Havelejen er steget fra 1/1-2023 med 50 kr. i mdr.Så prisen er 400 kr. i mdr. 1200 i kvartalet, 2400 kr. halvårlig og 4800 kr. årlig.

Der er for mange, der ikke betaler haveleje til tiden, derfor er der pålagt en bod på 100 kr. i mdr.

Adresseændring.

Husk at meddele adresse ændring, nyt telefonnr. og mail. Så vi kam komme i kontakt med jer.

Salg af haver

Der er igen i år solgt en del haver. Haven kan ikke sælges uden vurdering, vi har to fra Horsens som vurderer hos os.

Afslutning.

Til sidst endnu engang tak til alle der har hjulpet os i 2022

En tak til bestyrelsen for et godt samarbejde

 

Hilsen bestyrelsen ved formand Karin Thomsen.

 

 Hit Counter

20230224