Indkaldelse til generalforsamling
Haveforeningen Grundet (Fælleshuset)
Mandag 04-03-2024 kl. 19.00.

 

Dagsordenen vil på dagen være som følger:

1.       Valg af dirigent, stemmetæller og referent 

2.       Bestyrelsens beretning v/formand Karin Thomsen 

3.       Årsregnskab med evt. bemærkninger v/ Nick Halvorsen 

4.       Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje.

5.       Indkommende forslag.

6.       Pause

7.        Valg af formand
            På valg er Karin Thomsen. Ønsker genvalg. 

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
           På valg er Lotte Jelle.  Ønsker genvalg.

9.       Valg af 2 suppleanter

10.   Valg af intern bilags kontrollanter    
       
På valg er Jan Hvid Ønsker ikke genvalg  
       
1 suppleant

11.    Valg af kredsrepræsentanter. 
        På valg er Preben Jepsen, Lene Frederiksen, og Berit Bonde

12.   Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest d.16-02-2024 og offentliggøres på hjemmesiden senest d 26-02-2024.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
V/Formand Karin Thomsen
29104593
Horsensvej87@hotmail-com

Hit Counter