Rettelser fra extraordinær generalforsamling den 24/3 er ikke tilføjet

 

Reglement

 

1 - Kommunikationskanaler:

Foreningens hjemmeside er www.hfgrundet.dk

 

2 - Fastsatte takster og bod:

Kontingent på venteliste: 100kr/år

Indmeldelse: 1.000kr

Haveleje: 1200kr/kvartal

Bod ved overtrædelse af reglement og/eller vedtægter: 500kr

Køb af nøgle til badeskur: 300kr

Havekonsulent og evt. efterfølgende gartner: Pr regning.

 

3 - Sanktioneringsorden:

Såfremt det måtte være nødvendigt at sanktionere et medlem for overtrædelser af foreningens vedtægter eller reglement, vil der blive gjort følgende :

1.    Medlemmet kontaktes

Medlemmet modtager en henvendelse, om at få forholdet bragt i orden inden en given tidsfrist. Tidsfristen afhænger af forholdets karakter.

-          Skulle der være særlige årsager som er skyld i forholdet, f.eks. sygdom eller lignende, tages der hensyn til dette.

-          Såfremt forholdet ikke bringes i orden inden for tidsfristen, tages næste trin i brug.

2.    Medlemmet modtager et påkrav (bod).

-          Medlemmet pålægges en bod, for ikke at have bragt forholdet i orden inden for tidsfristen. Boden betragtes som en pligtig ydelse i lejeforholdet.

-          Medlemmet modtager sammen med boden en ny frist til at bringe forholdet i orden.

-          Såfremt forholdet ikke bringes i orden inden for tidsfristen, tages næste trin i brug.

3.    Medlemmet modtager et høringsbrev.

-          Medlemmet har en 14 dages høringsfrist, hvor de kan komme med indsigelser, såfremt der er forhold som har umuliggjort oprettelse af forholdet.

-          Såfremt det ikke er tilfældet at der fremstår særlige forhold, igangsættes næste og sidste trin

4.    Medlemmet opsiges, eller der påsættes havekonsulent

-          Alt efter forholdets karakter:

a.    Sendes sagen til en havekonsulent. Hvis denne vurderer, at de påtalte forhold modstrider vedtægterne, påsættes en gartner. Både havekonsulent og gartner betales af medlemmet, såfremt havekonsulentens vurdering går imod medlemmet. Disse betragtes som pligtige ydelser i lejeforholdet.

b.    Opsiges lejemålet.

 

4 - Byggeri:

1-   Byggeri skal overholde forskrifterne i lokalplanen.

2-   Større ombygning og nybyggeri skal afsluttes indenfor 24 måneder.

3-   Støjende maskiner under byggeri må på hverdage kun foregå i perioden 08.00-19.30. Eksterne håndværkere dog fra klokken 07.00

4-   Bygge- og anlægsmaterialer skal hurtigst muligt flyttes ind på haveloddet, og senest 2 uger efter materialets anbringelse på foreningens areal

5-   Byggetegninger skal indsendes til bestyrelsen. Dette gælder både for nybyggeri og byggeri der ændrer eksisterende bygningers areal og/eller udformning. Disse skal indsendes og godkendes af bestyrelsen, inden byggeriet kan påbegyndes.

6-   Bestyrelsen vil løbende tilse byggeriet.

7-   Jævnfør ovenstående, skal bestyrelsen kontaktes når soklen er afsat, således at der kan laves en kontrolopmåling af bygningens fodaftryk på grunden.

8-   Eventuelle overtrædelser af lokalplanens bestemmelser vil blive forelagt Vejle Kommune.

 

5 – Ordensbestemmelser

1-   Løse hunde må ikke medtages eller forefindes i haveforeningen.

2-   Der må maksimalt medbringes to familiedyr i foreningen (f.eks. hunde, katte, kaniner og marsvin). Kaniner og marsvin skal holdes i bur, mens hunde og katte skal være registrerede med enten chip eller øremærkning

3-   Efterladenskaber fra hundeluftning samles selvfølgelig op.  

4-   Vildkatte og fugle må ikke fodres, således at der ikke tiltrækkes skadedyr såsom rotter.

5-   Kørsel i haveforeningen må ikke overstige 15km/t.

6-   Der må tilkøres med 1 personbil pr havelod. Parkering skal ske på de indrettede p-pladser.

7-   Gæsteparkering skal foregå på den store parkeringsplads ved Fidalvej.

8-   Brug af støjende maskiner såsom fræser, hækkeklipper, plæneklippere, rundsave m.m. må i perioden 1/5 til 1/9 ikke finde sted søn- og helligdage. I øvrigt skal Miljøstyrelsens og Vejle Kommunes vejledende grænse for støj overholdes.

9-   Der skal overholdes ro og orden. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel.

10- Havelejerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved færden på haveforeningens område. Dette gælder også for deres gæsters gøren og laden.  

11- Der må ikke henkastes affald af nogen art på haveforeningens område, ej heller på tilstødende arealer.

12- Der skal være tegnet gyldig brandforsikring. Denne skal på forlangende forevises bestyrelsen. 

 

6 – Havernes brug, udseende og tilstand

1-   Hækkene vedligeholdes af den enkelte havelejer, og klippes mindst én gang årligt, i perioden 1. august til 1. oktober. Højden skal mindst være 160cm, dog højest 180cm.

2-   Hækken skal luges jævnligt, og arealet under hækken holdes fri for øvrig beplantning i forhold til hækkens trivsel.  

3-   Hækken skal være af enten af sorten liguster eller lærk.

4-   Såfremt hækken skal skiftes, står den enkelte havelejer selv for optagning af den gamle hæk, og plantning af den nye. Foreningen yder et tilskud til indkøb af nye planter, svarende til planter i højden 50-80cm. Foreningen skal altid forespørges inden indkøb.

5-   Græsarealer skal holdes af lejeren minimum 2m uden for ens hæk

6-   Haveloddet skal forsynes med tydeligt husnummer

7-   Der må ikke etableres badebassin eller svømmebassin af permanent karakter.

8-   Børnebassiner må højst have en størrelse af 4000l. Tømning af bassinet skal ske på en måde og i et tempo hvor det ikke må ske afstrømning til naboen.

9-   Husdyrhold må ikke finde sted på haveloddet, herunder bier.

10- En have må ikke henligge i en sådan tilstand, at den skæmmer omgivelserne.

11- Alle medlemmer med tømningstanke/opsamlings skal sørge for at denne tømmes af autoriseret virksomhed. Dokumentation skal kunne forevises på forlangende.

12- Afbrænding må ikke finde sted i haveforeningen. Bålfade og bålsteder til rekreative formål må maksimalt have en diameter på 80cm, og afstand til hæk og bygninger skal være minimum 250cm.

13- I tørre perioder har bestyrelsen bemyndigelse til at forbyde afbrænding på foreningens område, også selvom der ikke er regionalt/nationalt afbrændingsforbud.

14- Der må ikke anvendes sprøjtemidler. Dette er pålagt fra Naturstyrelsen som ejer foreningens arealer. Dette kan derfor ikke ændres, ej heller af foreningens generalforsamling.

 

 

 

Besøgstæller