Vedtægter for Haveforeningen Grundet – 2022

 

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

1.    Foreningens navn er Haveforeningen Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

2.    Foreningen er stiftet 24/1-1974

 

§ 2. Formål og virke

1.     Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal  matrikel nr.  i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Syd Øst Jyllands kreds og Kolonihaveforbundet.

2.     Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en  området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

3.     Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.

 

§ 3. Definitioner

1.  Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en lejekontrakt.

 

§ 4. Medlemmer

1.       Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

2.       Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. 
Generalforsamlingen kan fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr for optagelse på ventelisten.

3.       Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet eller få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. 

4.       Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at  overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.

5.       Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.

6.       Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer samt en medlejer.

7.       Som medlem kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andrebeløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1 og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.

8.       Hvis et medlem er i restance og ikke kan findes/kontaktes er bestyrelsen berigtiget til at sælge hus og løsøre bedst muligt. Eventuelt overskud tilfalder foreningen.

 

§ 5. Hæftelse

1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser.

 

§ 6. Medlemskapitalen

(Ikke gældende for HF Grundet)  

 

§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser

1.       Leje for det enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

2.       Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af  el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

3.       Generalforsamlingen kan fastsætte en bod for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til at overholde. Gebyr pt. Kr. 300.-
Misligholdelse af haven kan medføre at bestyrelses efter skøn og påtale kan bestille en gartner for lejers regning. Beløbet herfor udlægges af haveforeningen og pålægges havelejen.
Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
Gebyr pt. Kr. 300.-, som skal indbetales på foreningens konto uden opfordring indenfor 1 måned.
Såfremt dette ikke sker vil beløbet uden varsel blive hævet til Kr. 500.-, som skyldigt beløb.

4.       Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i medlemmets lejekontrakt.

5.       Rettidig betaling er kvartalsvis den 1. januar  1. april  1. juli og 1. oktober. Helårlig betaling har forfaldsdag den 1. januar.

6.       Ved indmeldelsen betales et indskud. (kr. 300.-). Havelejen betales forud. Betaling er rettidig, når den erlægges senest 5. hverdage efter forfaldsdagen.

 

§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

1.       Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

2.       Generalforsamlingen fastsætter regler om vedligeholdelse af haven. 

3.       Medlemmet er pligtig til at overholde følgende ORDENSREGLER:

1.   Kolonihaven må ikke fremlejes.
Ved udlån mere end en uge skal bestyrelsen informeres.

2.   Hække vedligeholdes af den enkelte havelejer. Hækken klippes mindst 1 gang om året, dog senest 1. oktober. Hækkene må højest være 1,80 m og mindste højde skal være 1,60. der  ikke plantes anden hæk end lærk.
Hække skal luges jævnligt og holdes fri for ukrudt, snerler mm.   

3.   Græsarealer skal holdes af lejeren minimum 2 m uden for ens hæk.

4.   Havelodderne skal forsynes med et tydeligt nummer.

5.   Der  ikke etableres badebassin eller svømmebassin af permanent karakter  det enkelte havelod. Børnebassiner må højst have en størrelse af 1000 liter. Tømning af børnebassin må ikke give anledning til gene af nabolodden.

6.   Løse hunde må ikke medtages eller forefindes i haveforeningen.

7.   Husdyrhold må ikke finde sted, herunder bier

8.   Benyttelse samt opbevaring af skydevåben i haveforeningen er forbudt.

9.   Motorkørsel i haveforeningen  ikke overstige 15 km/timen.
Der må tilkøres med 1 bil pr. havelod.
Gæsteparkering må kun foregå på P-pladsen.

10.  Bilvask i havekolonien er ikke tilladt.

11.  Brug af støjende maskiner så som fræser – hækkeklipper – slåmaskiner m.m. må i perioden 1. maj til 1. september, ikke finde sted  søn - helligdage. I øvrigt skal miljøstyrelsens og Vejle kommunes vejledende grænser for støj overholdes
Støjende maskiner under byggeri må på hverdage kun foregå i perioden kl. 08:00 til kl. 19:30. Externe håndværkere dog fra kl. 07:00

12.  Større ombygninger og nybyggeri skal afsluttes indenfor 18 mdr .

13.  Medlemmerne skal overholde ro og orden. Fra hus og have  der ikke foregå erhvervsmæssig handel e.l. I modsat fald kan lejemålet ophæves.

14.  Havelejerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel e.l. på haveforeningens område. Dette gælder også for deres gæsters gøren og laden på området.

15.  Hvis en have henlægger i en sådan tilstand, at den skræmmer omgivelserne, skal havelejeren i brev med afleveringsattest opfordres til at bringe haven i orden inden 14 dage fra brevets modtagelse. I modsat fald kan lejemålet ophæves, med mindre særlige omstændigheder taler derfor. Om disse omstændigheder foreligger, afgøres alene af bestyrelsen.

16.  Der  ikke henkastes affald af nogen art  havekoloniens område, ej heller på tilstødende arealer.

17.  Alle medlemmer der på den lejede havelod har en (eller flere) opførte bygninger, skal have tegnet en gyldig brandforsikring. Denne skal på forlangende forevises bestyrelsen. Undlader medlemmet dette, er bestyrelsen berettiget til omgående at ophæve den indgåede lejeaftale (§ 7 stk. 3).

18.  Alle medlemmer der på den lejede havelod har installeret tømnings/opsamlingstank for spildevand (grå og sort vand) skal minimum en gang pr. kalenderår få foretaget tømning af denne. Dette skal udføres af autoriseret virksomhed. Medlemmet skal UOPFORDRET inden den 31.12 (i pågældende kalenderår) fremvise gyldig dokumentation for at tømningen er foretaget og udført af autoriseret virksomhed. Bestyrelsen fører samtlige havelodders tanktømninger til protokol.

19.  Lågerne kan lukkes mellem 1. november og 1. april, hvis bestyrelsen skønner at stierne ikke kan bære biler, eller arealet ødelægges ved sporkørsel udenfor stierne.

  

§ 9. Fællesarbejde

1.       Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.

2.       Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Se § 7,3

 

§ 10. Generalforsamling

1.       Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3½ måned (15.april) efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2.   Beretning.

3.   Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

4.   Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje

5.   Indkomne forslag.

6.   Valg af formand i lige år og kasserer i ulige år  

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8.   Valg af regnskabskontrollanter og suppleant

9.   Valg af kredsrepræsentanter

10.  Eventuelt

2.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

3.       Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 33% af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

4.       Bestyrelsen er i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

5.       Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De dermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

6.       Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

7.    Ordinær generalforsamling indkaldes via mail af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

8.    Forslag, der ønskes behandlet  den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal offentliggøres på www.hfgrundet.dk senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

9.       Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
Der må max. deltage 2 personer pr. havelod.

10.   Der kan afgives 1 stemme pr. havelod.

11.   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

12.   Beslutninger  generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Skal der stemmes om forslag til:

1.   Optagelse af kollektive lån

2.   Ekstraordinære indskud

3.   Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de givne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

13.   Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet offentliggøres på www.hfgrundet.dk.

 

§ 11. Bestyrelsen

1.       Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.

2.       Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

3.       Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.

4.       Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod. 
Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.

5.       Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kasserer i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

6.     Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.

7.       Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

8.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.       Der skrives referat af forhandlingerne  bestyrelsesmøder. 

10.   Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

11.   Formand samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

12.   Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen.

13.   Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg (f.eks. festudvalg).

14.   Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

a)       en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

b)      en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,

c)       en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

d)      en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar overfor tredjemand,

e)      en ulykkesforsikring, der omfatter skade  personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

 

§ 12. Vurderingsudvalg

1.       Vurderingsfolk udpeges af bestyrelsen, jv forbundets retningslinjer

2.       Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer.

3.       En vurderingsmand  ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

4.       Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat generelt for kredsen.

5.       Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele året, kun sæson eller lignende).

6.       Vurdering skal afholdes senest 10 dage efter anmodning om vurdering er fremsat.

§ 13. Klagemuligheder

1.   Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk.2.

2.   Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.

  

§ 14. Tavshedspligt

1.       Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen.

2.       Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.

3.       Bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at overholde persondataforordningen.

 

§ 15. Tegningsret

Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

 

§ 16. Regnskab og revision

1.       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2.       Det påhviler kasserer at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

3.       Det påhviler i øvrigt kasserer på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

4.       Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor

5.       Det påhviler de valgte regnskabskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

6.       Regnskabskontrollanter skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

  

§ 17. Foreningens opløsning

1.       Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

2.       Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

3.       Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

4.       Foreningen kan ikke opløses,  længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

 

   

Revideret på generalforsamlingen den 14/3-2022. 

 

Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter .

 

 

 

 Hit Counter

 

Haveforeningen Grundet, Hf. Grundet 1, 7100 Vejle